ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số: 35/2010/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÉP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO LƯU VỰC NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ban hành ngày 20/5/1998;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ban hành ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ quy định
về phí bảo vệ môi trường với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày
8/1/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP
ngày 13/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 162/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ ban
hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về
tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định
việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước; Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày
27/7/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; Thông tư
số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22/7/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng
dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới
đất;
Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi
trường;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 3/7/2007 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường ban hành hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây
ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 4/9/2007 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường ban hành quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước
dưới đất;
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 4/9/2007 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường ban hành quy định về việc xử lý trám lấp giếng không sử
dụng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
534/TTr-TNMT-TNN ngày 6 tháng 3 năm 2009; Báo cáo thẩm định số
673/STP-VBPQ ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Sở Tư pháp,