Message :
Signature :
Background :
Share | 
 

 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin

avatar

Quản lý diễn đàn

Huy chương : >><<
Tổng số bài gửi : 1659
Điểm : 3438
Được cảm ơn : 794
Ngày tham gia : 24/08/2010
Cơ quan (Trường, lớp) : diachatthuyvan.net

Bài gửi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước   Fri Sep 24, 2010 11:50 pm Bài viết số 1

Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c ???c thành l?p theo Ngh? ??nh s? 25/2008/N?-CP ngày 04 tháng 03 n?m 2008 c?a Chính ph?.Trung tâm là t? ch?c s? nghi?p tr?c thu?c B? TN & MT, có ch?c n?ng xây d?ng quy ho?ch và th?c h?ên các ho?t ??ng ?i?u tra c? b?n tài nguyên n??c trong ph?m vi c? n??c.Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c có t? cách pháp nhân, có con d?u, tài kho?n riêng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Tên giao d?ch ti?ng Vi?t: Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??cTên giao d?ch ti?ng Anh: Center for Water Resources Planning and Investigation??a ch? tr? s?:
S? 93/95 Ph? V? Xuân Thi?u- Ph??ng Sài ??ng - Qu?n Long Biên - Thành ph? Hà N?i?i?n tho?i: 04.36740499 / 04.36740498 / 04.36740493
Fax: 04.36740491E-mail: ttqh@cwrpi.gov.vn ??a ch? email này ?ã ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kích ho?t Javascript ?? xem nó.
Mã s? thu?: 0102818468Tài kho?n s?: 1502201031692 T?i Ngân hàng Nông nghi?p và phát tri?n nông thông Vi?t Nam - Chi nhánh Hoàn Ki?m

C? c?u t? ch?cLÃNH ??O TRUNG TÂM?/c: ?? Ti?n Hùng
Giám ??c
?T c? quan:04 36740688
Di ??ng: 0903926819
Email: tienhung@monre.gov.vn ??a ch? email này ?ã ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kích ho?t Javascript ?? xem nó.

?/c: Nguy?n Chí Công
Phó giám ??c
?T c? quan:04 36740888
Di ??ng: 0989132624
Email:

?/c: Ph?m Quý Nhân
Phó Giám ??c
?T c? quan:
Di ??ng: 0913546004
Email:

?/c: D??ng V?n Khánh
Phó giám ??c
?T c? quan: 04 36740688
Di ??ng: 0912110992
Email:

S? ?? T? CH?C


Ch?c n?ng, nhi?m v?

1. Tri?nh Bô? tr???ng k? ho?ch dài h?n, n?m n?m và hàng n?m các ho?t ??ng theo ch?c n?ng nhi?m v? c?a Trung tâm vê? công tác ?i?u tra, quy ho?ch ta?i nguyên n???c; t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t.
2. Th?c hi?n vi?c l?p quy ho?ch b?o v?, khai thác, s? d?ng t?ng h?p, phát tri?n tài nguyên n??c và phòng ch?ng kh?c ph?c h?u qu? tác h?i do n??c gây ra.
3. Th?c hi?n ?i?u tra c? b?n, ki?m kê hi?n tr?ng v? s? l??ng, ch?t l??ng và tình hình khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c; ?ánh giá m?c ?? và nguy c? suy thoa?i, ca?n kiê?t, ô nhiê?m nguô?n n??c.
4. Xây d?ng, qu?n lý m?ng l??i và th?c hi?n quan tr?c tài nguyên n??c; cung c?p thông tin và t? li?u tài nguyên n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t; tham gia t?ng h?p k?t qu? ?i?u tra tài nguyên n??c trong ph?m vi c? n??c, các quy ho?ch tài nguyên n??c ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t; xây d?ng h? th?ng thông tin, c? s? d? li?u tài nguyên n??c theo phân công c?a B? tr??ng.
5. T? ch?c th?c hi?n các ch??ng trình, d? án, ?? tài nghiên c?u, a?p du?ng, chuyê?n giao khoa h?c, công ngh? v? tài nguyên n??c theo phân công c?a B? tr??ng.
6. T? ch?c t?p hu?n nghi?p v? quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c; tham gia tuyên truy?n, ph? bi?n nâng cao nhâ?n th??c c?ng ??ng vê? chi?nh sa?ch, pha?p luâ?t ta?i nguyên n???c theo phân công c?a B? tr??ng.
7. Tham gia ?i?u tra, nghiên c?u ??a nhi?t, n??c nóng, n??c khoáng và ?i?u tra ??a ch?t công trình ph?c v? công tác qu?n lý nhà n??c theo phân công c?a B? tr??ng.
8. Tham gia xây d??ng tiêu chu?n, quy chuâ?n ky? thuâ?t, ?i?nh m??c kinh t? - k? thu?t v? quy ho?ch, ?i?u tra, quan tr??c tài nguyên n??c và ca?c v?n ba?n khác có liên quan ??n ta?i nguyên n???c.
9. T? v?n th?m ??nh ho?c tham gia th?m ??nh các d? án ?i?u tra, quy ho?ch tài nguyên n??c, các d? án chuy?n n??c gi?a các l?u v?c sông l?n, các d? án ??u t? có liên quan ??n vi?c khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c, x? n??c th?i và ch?t th?i vào ngu?n n??c.
10. Th?c hi?n h?p tác qu?c t? v? l?nh v?c ?i?u tra và quy ho?ch tài nguyên n??c theo phân công c?a B? tr??ng.
11. Th?c hi?n các ho?t ??ng d?ch v? v? ?i?u tra, quy ho?ch tài nguyên n??c; ?i?u tra, kh?o sát và th?m dò khoáng s?n; các d?ch v? khác liên quan ??n tài nguyên n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
12. Qu?n lý tài chính, tài s?n thu?c Trung tâm; th?c hi?n trách nhi?m c?a ??n v? d? toán c?p II ??i v?i các ??n v? tr?c thu?c Trung tâm theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
13. T? ch?c th?c hi?n c?i cách hành chính theo ch??ng trình, k? ho?ch c?i cách hành chính c?a B? và phân công c?a B? tr??ng.
14. Qu?n lý t? ch?c, biên ch?, cán b?, viên ch?c, ng??i lao ??ng thu?c Trung tâm theo phân c?p c?a B?.
15. Th?ng kê, báo cáo ??nh k? và ??t xu?t tình hình th?c hi?n nhi?m v? ???c giao.
16. Th?c hi?n các nhi?m v? khác do B? tr??ng giao.

(Ngu?n: http://www.cwrpi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=27)
Được sửa bởi phamvancuong.dctv ngày Sat Sep 25, 2010 12:01 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.diachatthuyvan.net
Admin

avatar

Quản lý diễn đàn

Huy chương : >><<
Tổng số bài gửi : 1659
Điểm : 3438
Được cảm ơn : 794
Ngày tham gia : 24/08/2010
Cơ quan (Trường, lớp) : diachatthuyvan.net

Bài gửi Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc   Fri Sep 24, 2010 11:57 pm Bài viết số 2

Gi?i Thi?u Liên ?oàn Quy Ho?ch Và ?i?u Tra Tài Nguyên N??c mi?n B?c


Tên Vi?t Nam:
LIÊN ?OÀN QUY HO?CH VÀ ?I?U TRA TÀI NGUYÊN N??C MI?N B?C
Tên qu?c t?:
NORTTHERN DIVISION FOR WATER RESOURCES PLANNING AND INVESTIGATION
Thành l?p theo Ngh? ??nh 122 Q?-CT 15/3/1974 c?a T?ng c?c ??a ch?t
Tr? s?: Ngõ 10 - S? 18 - Tr?n Cung - Ngh?a Tân - C?u Gi?y - Hà N?i
Tel: 043.7544861 Fax: 043.756003
Email: ldqhtnn@ndwrpi.gov.vn
Website: www.ndwrpi.gov.vn
Liên ?oàn tr??ng: Ti?n s? Nguy?n V?n ??n
Tel: 043.7544861 (CQ) – 0913.889.004 (D?)
Email: dannv@ndwrpi.gov.vn
Phó liên ?oàn tr??ng: K? s? Bùi V?n Th?
Tel: 0437544861 (CQ) – 0903.752.236 (D?)
Email: thubv@ndwrpi.gov.vn
Phó liên ?oàn tr??ng: Ti?n s? T?ng Ng?c Thanh
Tel: 043.7553834 (CQ) – 0913.534.659 (D?)
Email: thanhtongngoc@yahoo.com

V? TRÍ, CH?C N?NG VÀ NHI?M V? C?A LIÊN ?OÀN
V? trí và ch?c n?ng: Liên ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c mi?n B?c là ??n v? s? nghi?p tr?c thu?c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c, có ch?c n?ng xây d?ng quy ho?ch và th?c hi?n các ho?t ??ng quan tr?c, ?i?u tra, ?ánh giá tài nguyên n??c thu?c ??a bàn các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng t? Th?a Thiên - Hu? tr? ra (sau ?ây g?i chung là các t?nh phía B?c).
Liên ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c mi?n B?c là ??n v? d? toán c?p III, có t? cách pháp nhân, có con d?u và tài kho?n riêng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
Tr? s? chính c?a Liên ?oàn ?óng t?i thành ph? Hà N?i.
Nhi?m v?, quy?n h?n:
1. Trình Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c k? ho?ch 5 n?m và hàng n?m các ho?t ??ng c?a Liên ?oàn v? công tác quy ho?ch, ?i?u tra và quan tr?c tài nguyên n??c; t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t.
2. Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n các d? án, ?? án l?p quy ho?ch, ?i?u ch?nh quy ho?ch tài nguyên n??c v? khai thác s? d?ng, b?o v? và phát tri?n tài nguyên n??c; ?? xu?t các bi?n pháp phòng, ch?ng, kh?c ph?c h?u qu? tác h?i do n??c gây ra ? các l?u v?c sông, các vùng lãnh th? các t?nh phía B?c.
3. Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n các ?? án, d? án, ch??ng trình ?i?u tra c? b?n; ?i?u tra, ?ánh giá, ki?m kê tài nguyên n??c, g?m: vi?c khai thác s? d?ng tài nguyên n??c, hi?n tr?ng suy thoái, ô nhi?m tài nguyên n??c, các gi?i pháp b?o v? và phát tri?n tài nguyên n??c, ki?m kê s? l??ng, ch?t l??ng n??c ? các vùng lãnh th? thu?c các t?nh phía B?c.
4. Xây d?ng, qu?n lý, v?n hành các tr?m quan tr?c tài nguyên n??c; thu th?p, ch?nh lý và l?u tr? thông tin, d? li?u v? tài nguyên n??c do Liên ?oàn qu?n lý. 5. Th?c hi?n và tham gia th?c hi?n các ch??ng trình, d? án, ?? tài nghiên c?u khoa h?c công ngh? v? tài nguyên n??c; áp d?ng, chuy?n giao công ngh? v? tài nguyên n??c theo phân công c?a Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c.
6. Tham gia t? ch?c t?p hu?n nghi?p v? xây d?ng quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c; tham gia tuyên truy?n, ph? bi?n nâng cao nh?n th?c c?ng ??ng v? chính sách, pháp lu?t tài nguyên n??c theo phân công c?a Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c; t? v?n th?m ??nh ho?c tham gia th?m ??nh các d? án ?i?u tra, quy ho?ch tài nguyên n??c, các d? án chuy?n n??c gi?a các l?u v?c sông l?n.
7. Th?c hi?n các nhi?m v? ?i?u tra, nghiên c?u ??a nhi?t, n??c khoáng, n??c nóng, bùn khoáng và ?i?u tra ??a ch?t công trình ? ph?m vi lãnh th? các t?nh phía B?c theo phaâ công c?a Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c.
8. Th?c hi?n h?p tác qu?c t? v? l?nh v?c quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c theo phân công c?a Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c.
9. Tham gia xây d?ng quy trình, tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t, các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t, ??nh m?c kinh t? - k? thu?t v? quy ho?ch, ?i?u tra và quan tr?c tài nguyên n??c.
10. Phân tích các lo?i m?u n??c; m?u c?, lý, hoá ??t; m?u c?, lý, hoá ?á; m?u không khí.
11. Th?c hi?n các ho?t ??ng d?ch v? ?áp ?ng yêu c?u c?a các t? ch?c, cá nhân trong và ngoài n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t, bao g?m: Xây d?ng và th?c hi?n các d? án, ?? án v? quy ho?ch, ?i?u tra, tìm ki?m, th?m dò, khai thác tài nguyên (k? c? n??c khoáng, n??c nóng, bùn khoáng); thi?t k? và thi công kh?o sát ??a ch?t công trình, x? lý n?n móng công trình; gia công, s?a ch?a, cung ?ng thi?t b?, v?t t? chuyên ngành; t? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát xây l?p và thi công các công trình khoan khai thác n??c, h? th?ng x? lý khai thác n??c sinh ho?t và n??c th?i, h? th?ng c?p n??c ph?c v? công nghi?p, dân sinh; th?c hi?n các d?ch v? v? b?n ?? và công ngh? GIS.
12. Qu?n lý ngu?n tài chính, tài s?n thu?c ph?m vi qu?n lý c?a Liên ?oàn; qu?n lý công tác tài chính - k? toán ??i v?i các ??n v? tr?c thu?c Liên ?oàn theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
13. T? ch?c th?c hi?n c?i cách hành chính theo ch??ng trình, k? ho?ch c?i cách hành chính c?a Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c và phân công c?a Giám ??c Trung tâm.
14. Qu?n lý t? ch?c, biên ch?, cán b?, viên ch?c, lao ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t và theo phân c?p c?a Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c.
15. Th?ng kê, báo cáo ??nh k? và ??t xu?t tình hình th?c hi?n nhi?m v? ???c giao.
16. Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c giao.
C? c?u t? ch?c
1. Lãnh ??o Liên ?oàn Liên ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c mi?n B?c có Liên ?oàn tr??ng và không quá 03 Phó Liên ?oàn tr??ng. Liên ?oàn tr??ng ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t và tr??c Giám ??c Trung tâm Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c v? các nhi?m v? ???c giao; quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c c?a các ??n v?, phòng chuyên môn, nghi?p v? tr?c thu?c Liên ?oàn Phó Liên ?oàn tr??ng giúp vi?c Liên ?oàn tr??c, ch?u trách nhi?m tr??c Liên ?oàn tr??ng v? l?nh v?c công tác ???c phân công.
2. B? máy giúp vi?c Liên ?oàn tr??ng
a) Phòng T? ch?c - Hành chính;
b) Phòng K? thu?t;
c) Phòng K? ho?ch;
d) Phòng K? toán - th?ng kê.
3. Các ??n v? tr?c thu?c Liên ?oàn
a) ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c 58 (tr? s? t?i th? tr?n Sao ??, huy?n Chí Linh, t?nh H?i D??ng);
b) ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c 54 (tr? s? t?i th? tr?n Ba Hàng, huy?n Ph? Yên, t?nh Thái Nguyên);
c) ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c 63 (tr? s? t?i xã Thanh Lâm, huy?n Mê Linh, t?nh V?nh Phúc);
d) ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c 47 (tr? s? t?i ph??ng Trung S?n, th? xã Tam ?i?p, t?nh Ninh Bình);
?) ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c 2F (tr? s? t?i s? 30 ???ng An D??ng V??ng, Kh?i 13, ph??ng Tr??ng Thi, thành ph? Vinh, t?nh Ngh? An); e) ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c 708 (tr? s? t?i s? 250 Phan B?i Châu, ph??ng Tr??ng An, thành ph? Hu?, t?nh Th?a Thiên - Hu?);
g) ?oàn Quan tr?c tài nguyên n??c mi?n B?c (tr? s? t?i thành ph? Hà N?i);
h) Trung tâm T? v?n và D?ch v? tài nguyên n??c (tr? s? t?i th? tr?n Sao ??, huy?n Chí Linh, t?nh H?i D??ng);
i) Phòng Phân tích thí nghi?m (tr? s? t?i thành ph? Hà N?i).
Các ??n v? quy ??nh t? ?i?m a ??n ?i?m h ?i?u này là các ??n v? tr?c thu?c Liên ?oàn, có con d?u riêng, ???c m? tài kho?n ti?n g?i t?i ngân hàng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
??n v? quy ??nh t?i ?i?m i là ??n v? s?n xu?t tr?c thu?c c? quan Liên ?oàn.

(Ngu?n: http://ndwrpi.byethost31.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=27)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.diachatthuyvan.net
Admin

avatar

Quản lý diễn đàn

Huy chương : >><<
Tổng số bài gửi : 1659
Điểm : 3438
Được cảm ơn : 794
Ngày tham gia : 24/08/2010
Cơ quan (Trường, lớp) : diachatthuyvan.net

Bài gửi Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung   Sat Sep 25, 2010 12:05 am Bài viết số 3


Tên Vi?t Nam:
LIÊN ?OÀN QUY HO?CH VÀ ?I?U TRA TÀI NGUYÊN N??C MI?N TRUNG
CENTRAL VIETNAM DIVISION OF WATER RESOURCES PLANNING AND INVESTIGATION
Tr? s? Liên ?oàn: ???ng 2/4 - Ph??ng V?nh H?i - Nha Trang - Khánh Hòa
Tel: (84-58)3831989 Fax: (84-58)3831095
Website:www.ceviwrpi.gov.vn

Phó liên ?oàn tr??ng ph? trách: Nguy?n L?u
Tel:+84-58.3543872 - 0913435445
Email:nguyenluu@ceviwrpi.gov.vn
Phó liên ?oàn tr??ng: Ngô Tu?n Tú
Tel:+84-58.3837279 - 0913408163
Email:ngotuantu@ceviwrpi.gov.vn
Phó liên ?oàn tr??ng:Cao Th? Th?ng
Tel:+84-58.3831988 - 0905146805
Email:caothothang@ceviwrpi.gov.vn


(Ngu?n: http://www.ceviwrpi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=28?=vi)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.diachatthuyvan.net
Admin

avatar

Quản lý diễn đàn

Huy chương : >><<
Tổng số bài gửi : 1659
Điểm : 3438
Được cảm ơn : 794
Ngày tham gia : 24/08/2010
Cơ quan (Trường, lớp) : diachatthuyvan.net

Bài gửi Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam   Sat Sep 25, 2010 12:14 am Bài viết số 4Tên giao d?ch Vi?t Nam:
LIÊN ?OÀN QUY HO?CH VÀ ?I?U TRA TÀI NGUYÊN N??C MI?N NAMTên giao d?ch Qu?c t?:

DIVISION FOR WATER RESOURCES PLANNING AND INVESTIGATION FOR THE SOUTH OF VIET NAM (DWRPIS)


???c thành l?p theo Ngh? ??nh 152/H?BT ngày 10-12-1981 c?a H?i ??ng B? tr??ng

Tr? s? Liên ?oàn: 59 ???ng 2, Ph??ng Bình An, Qu?n 2, Thành Ph? H? Chí Minh
Tel: 083.899.2133 Fax: 083.899.9044

L?CH S? PHÁT TRI?N

???c thành l?p theo Ngh? ??nh 152/H?BT ngày 10-12-1981 c?a H?i ??ng B? tr??ng v?i tên “Liên ?oàn ??a ch?t th?y v?n 8” (g?i t?t là Liên ?oàn 8. Ngày 20-6-1997 B? tr??ng B? Công nghi?p ký Quy?t ??nh s? 895/Q?-TCCB ??i tên Liên ?oàn ?CTV 8 thành Liên ?oàn ??a ch?t th?y v?n-??a ch?t công trình mi?n Nam. Và v?i Quy?t ??nh s? 1233 /Q?-BTNMT ngày 12/6/2008, B? tr??ng B? Tài nguyên & Môi tr??ng ?ã ??i tên Liên ?oàn ??a ch?t th?y v?n - ??a ch?t công trình mi?n Nam thành Liên ?oàn Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c mi?n Nam. ??n nay, th??ng hi?u “LIÊN ?OÀN 8” luôn g?n li?n tên tu?i c?a Liên ?oàn và ?ã ???c kh?ng ??nh r?ng kh?p ? th? tr??ng Vi?t Nam.
BAN LÃNH ??O

Liên ?oàn tr??ng: Ths. Ph?m V?n Gi?ng
Tel: 08.38980497 - 0913.889.004
Email: pgiangus2003@yahoo.com
Phó Liên ?oàn tr??ng: Ths. Tr?n V?n Khoáng
Tel: 08.38992115 - 0903.781.709
Email: tvkhoang2006@yahoo.com.vn
Phó Liên ?oàn tr??ng: KS,CN. Ph?m V?n Khoa
Tel: 08.38992431 - 0913.156.554
Email: pvkhoa.ld8@gmail.com
Phó Liên ?oàn tr??ng: TS. Bùi Tr?n V??ng
Tel: 08.37406478 - 0908.237.285
Email: btvuong.ld8@gmail.com


NHI?M V? CHÍNH 1. Quy ho?ch, ?i?u tra, tìm ki?m, th?m dò, khai thác tài nguyên n??c (k? c? n??c nóng, n??c khoáng, bùn khoáng).

 2. Thi?t k? và thi công kh?o sát ??a ch?t công trình, x? lý n?n móng công trình.

 3. L?p và th?c hi?n các d? án xin gi?y phép khai thác tài nguyên n??c và các lo?i khoáng s?n.

 4. Khoan khai thác n??c ng?m.

 5. Xây d?ng các công trình khoan khai thác n??c, h? th?ng x? lý n??c sinh ho?t và n??c th?i, h? th?ng c?p n??c cho công nghi?p và dân sinh.

 6. ?i?u tra ??a ch?t môi tr??ng, ??a nhi?t và ?ánh giá tác ??ng môi tr??ng.

 7. Quan tr?c ??ng thái n??c d??i ??t.

 8. Kh?o sát ??a v?t lý, ?ng d?ng k? thu?t h?t nhân ?i?u tra tài nguyên n??c, ?ánh giá ô nhi?m ngu?n n??c.

 9. Gia công, s?a ch?a, cung ?ng thi?t b?, v?t t? chuyên ngành.

 10. Th?c hi?n các d?ch v? v? b?n ?? và công ngh? GIS, ?o ??c b?n ?? ??a hình, ??a chính các t? l?.

 11. Xây d?ng c? s? d? li?u các chuyên ngành tài nguyên n??c, ??a hình, ??a ch?t, ??a ch?t công trình, ??a ch?t môi tr??ng.

 12. T? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát các l?nh v?c v? tài nguyên n??c, ??a ch?t, ??a ch?t công trình, ??a ch?t môi tr??ng, tr?c ??a.

 13. Th?c hi?n các d? án, ?? tài nghiên c?u khoa h?c - công ngh? chuyên ngành và áp d?ng, chuy?n giao công ngh?.
(Ngu?n: http://liendoan8.com.vn/)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.diachatthuyvan.net
Sponsored content

Bài gửi Re: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước    Bài viết số 5

Về Đầu Trang Go down
 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
diachatthuyvan.net™ :: DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - GIỚI THIỆU :: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ khác-
Chuyển đến 
Powered by: phpBB2
Copyright ©2010 - 2015, GNU General Public License.
Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
Múi giờ hiện tại GMT. Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 1:37 pm.
Liên hệ: diachatthuyvan.com@gmail.com | Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox và độ phân giải 1024x768 trở lên.

Website liên hệ-Trung tâm thông tin lưu trữ địa chất - Cục địa chất Việt NamCục quản lý tài nguyên nướcHội ĐCTV VNTrường ĐH Mỏ - Địa chất Hà NộiHợp tác đào tạo nước ngoài ĐH Mỏ - Địa chất Hà NộiKhoa địa chất và dầu khí ĐH Bách Khoa Tp HCMDiễn đàn diachatvietnam.netLiên đoàn QH và ĐT TNN miền NamCông ty Cổ Phần Phát triển bền vững Việt NamCông ty Cổ phần TV ĐT PT CNMT Việt NamCông ty Cổ phần Địa kỹ thuật Đông DươngCông ty VietDeltaCông ty tài nguyên và môi trườngDiễn đàn lớp địa chất B K55Diễn đàn tình thương
Chat ( )
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog